Danh sách máy - Công nghệ hiện đại Nhật Bản.

CNC MILLING MACHINE MAKINO F5

Machine 1
Tên máy CNC MILLING MACHINE MAKINO F5
Số lượng 04

MULTI TASKING MACHINE MAZAK INTERGREX J200

Machine 1
Tên máy MULTI TASKING MACHINE MAZAK INTERGREX J200
Số lượng 01

EDM MACHINE MAKINO EDAF 3

Machine 1
Tên máy EDM MACHINE MAKINO EDAF 3
Số lượng 02

EDM MACHINE MAKINO EDAF2

Machine 1
Tên máy EDM MACHINE MAKINO EDAF 3
Số lượng 02

FA-20 S WIRE EDM

Machine 1
Tên máy FA-20 S WIRE EDM
Số lượng 01

HIGH SPEED WIRE CUT AG400L

Machine 1
Tên máy HIGH SPEED WIRE CUT AG400L
Số lượng 01

LAZER WELDING MACHINE SWA150

Machine 1
Tên máy LAZER WELDING MACHINE SWA150
Số lượng 01

CMM MACHINE HEXAGON

Machine 1
Tên máy CMM MACHINE HEXAGON
Số lượng 01

3D MULTI-SENSOR METROLOGY HEXAGON OPTIC CLASSIC

Machine 1
Tên máy 3D MULTI-SENSOR METROLOGY HEXAGON OPTIC CLASSIC
Số lượng 01

INJECTION MACHINE SUMITOMO 75 TON/180 TON

Machine 1
Tên máy INJECTION MACHINE SUMITOMO 75 TON/180 TON
Số lượng 02